Zákaznický servis

Předplacené služby BTSmobil – bez časových závazků

 • Nabízíme unikátní řešení, jak snížit účty za Vaše mobilní telefony pro volání v České republice a do zahraničí.
 • Při měsíční útratě za telefonní služby specifikované v obou nabízených tarifech (Základní tarif, Bezstarostné Volání a SMS v síti BTSmobil) minimálně 100 Kč, se začne počítat sleva, která se automaticky vrací na konci měsíce na Váš účet u BTSmobil (viz. Tabulka slev).
 • Možnost nastavení balíčků minut na volání do zahraničí a v ČR.
 • Datové SIM karty (10 GB nebo 3 GB popř. účtování po MB)
 • Nemusíte nic nastavovat, při objednávce si vyberete tarif popř. doplňkové služby a SIM kartu obdržíte poštou na dobírku i s návodem na aktivaci služeb.
 • Možnost měsíční fakturace na Váš E-mail.
 • Kontrola výdajů v samoobsluze na internetu https://samoobsluha.btsmobil.cz
 • Jednoduché dobíjení kreditu

Tabulka slev

Útrata Kč/měsíc 200 300 400 500 600 800 1000 1300 1500 1700 2000
SLEVA Kč/měsíc 50 75 100 125 155 200 270 350 400 480 575
Cena za volání po slevě Kč/min. 1,90 1,71 1,63 1,58 1,54 1,52 1,46 1,44 1,44 1,41 1,39

sleva-volani-btsmobil-nahled

Mezinárodní volání

Výhodné volání a SMS po celém světě:

 • Evropa od 2,10 Kč/min.
 • Rusko, Kazachstan od 2,42 Kč/min.
 • USA a Kanada od 2,10 Kč/min.
 • Jižní Amerika od 2,24 Kč/min.
 • Austrálie a Nový Zéland od 2,54 Kč/min.
 • Asie od 2,73 Kč/min.
 • Afrika od 2,69 Kč/min.
 • Výhodné členění jednotlivých zemí a mobilních sítí po číselných kódech (viz. Mezinárodní ceník)
 • Můžete volat bez obav kdykoli přímo z Vašeho mobilu
 • SMS do zahraničí 3,50 Kč
 • MMS do zahraničí 8,00 Kč

Aktivace SIM karty

 1. Přihlásit se na internetové stránky samoobsluha.btsmobil.cz/aktivace
 2. Zadat číslo SIM karty
 3. Zadat PIN1 a potvrdit tlačítkem aktivovat
 4. Služba bude aktivní do 60 minut po dokončení procesu aktivace

Návod jak správně vložit SIM kartu do telefonu

1. Postupujte dle návodu, který naleznete na zadní straně SIM karty

simkarta-navod

Přihlášení do samoobsluhy

 1. Přihlásit se na internetové stránky samoobsluha.btsmobil.cz
 2. Zadat telefonní číslo
 3. Zadat heslo PUK1
 4. Po přihlášení možnost upravit základní nastavení  (heslo, kontaktní E-mail, roaming atd.)

Dobíjení kreditu je dostupné v sekci samoobsluha.

supercash

Anonymní, bezpečná a rychlá platba v hotovosti přímo na terminálech společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s. dostupných v trafikách, benzinových stanicích nebo supermarketech místy i 24 hodin denně, na všech přepážkách společnosti Česká pošta, s.p. a na terminálech společnosti EUROPAY s.r.o. nejširší síti pokladen v ČR.

Co znamená pojem ČVOP a kde ho získám

ČVOP (= Číslo oprávnění pro přenos) je 14místný autorizační kód, který nám říká, že vaše telefonní číslo může odejít od stávajícího poskytovatele mobilních služeb.

Součástí ČVOPu je také nejbližší možné datum přenosu.

Popis jednotlivých čísel a platnost ČVOPu

1 až 3. číslice je kód pro původního poskytovatele. 4. až 7. číslice označuje první možné datum přenosu vašeho telefonního čísla ve formátu MM.DD.

Platnost ČVOPu je 60 dní od jeho vystavení.

Jak získám číslo ČVOP od jednotlivých poskytovatelů

O2 operátor

Předplacená služba:

 • Ze svého původního čísla odešlete SMS zprávu ve tvaru CVOP PUK na číslo 999111 (Bleskmobil na číslo 999 340) . Během následujících minut byste měli obdržet SMS zprávu se svým ČVOP.
 • Bezplatná linka 800 02 02 02 ; 800 33 00 76 nebo osobně na značkové prodejně O2

Paušální zákazníci:

 • Bezplatná linka 800 02 02 02 ; 800 33 00 76 nebo osobně na O2 prodejně
 • V případě smluvních závazků je nutné uhradit paušální odškodnění

T- mobile operátor

Předplacená služba:

 • na čísle 4603 prostřednictvím automatického hlasového systému;
 • nejpozději do 2 dnů (zpravidla ihned) obdržíte SMSkou potvrzení přijetí a číslo ČVOP, které následně předáte vašemu novému operátorovi.

Paušální zákazníci:

–    písemně, a to poštou na adresu:
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

–   ve značkové prodejně T-Mobile

Vodafone operátor

 • Zavolejte na infolinku 800 770077 a požádejte o vygenerování ČVOP. Během následujících minut byste měli obdržet SMS zprávu se svým ČVOP.

Kontaktní údaje

Tel. číslo: +420 730 330 348
E-mail: info@btsmobil.cz
Adresa: Rostovská 318/5 Praha 10, 101 00
IČO: 02437716

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány pro uživatele předplacených služeb elektronických komunikací pod značkou BTSmobil a určují pravidla, za nichž Robert Kadlec, IČ 02437716, se sídlem na Rostovská 318/5, Praha 10, 101 00 tyto služby a služby doplňkové poskytuje.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.

Základní služba

Předplacená mobilní služba umožňující prostřednictvím SIM karty, která má specifické telefonní číslo, vysílat a přijímat telefonní hovory, posílat a přijímat krátké textové zprávy (SMS), posílat a přijímat multimediální zprávy (MMS) a realizovat bezplatná volání na čísla tísňového volání.

Doplňkové služby

a) BTSmobil INTERNET – předplacená mobilní datová služba spočívající ve zprostředkování přístupu Účastníka k širokopásmovým službám sítě Internet na základě přiděleného telefonního čísla; služba je určená k využití v mobilním telefonu.

b) BTSmobil ROAMING – předplacená služba umožňující využívání hlasových a datových služeb i v sítích smluvních operátorů v zahraničí.

c) BTSmobil VOLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ předplacená hlasová služba umožňující volat na telefonní čísla mobilních a fixních operátorů v zahraničí.

d) Kompletní seznam je uveden na www.BTSmobil.cz

1. Smlouva mezi Účastníkem a Poskytovatelem služeb BTSmobil je řádně uzavřena roztržením obalu balíčku SIM karty, nejpozději však okamžikem prvního přihlášení SIM karty do Sítě. Účastník se od tohoto okamžiku zavazuje dodržovat Smluvní podmínky BTSmobil. Na balíčku se SIM kartou může být stanovena lhůta, do kdy je nutné provést první přihlášení SIM karty do Sítě. Po uplynutí této lhůty není BTSmobil povinen službu zřídit. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2a). Práva a povinnosti BTSmobil

a) poskytovat službu v obvyklé kvalitě, měnit rozsah poskytované Služby na základě technických možností své Sítě elektronických komunikací, možností nabízených propojovacími smlouvami s ostatními operátory a požadavky trhu, platných právních předpisů a závazných rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.

b) odstraňovat závady vzniklé co nejdříve, v případech, kdy to bude technicky možné

c) umožnit Účastníkovi podávání reklamací a hlášení poruch proti rozsahu a kvalitě služeb a účtované ceně

d) poskytovat doplňkovou službu BTSmobil INTERNET s uplatněním pravidel FUP

e) jednostranně měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, Smlouvu, Technickou specifikaci, Popis Služby a Ceník, o takové změně budou Účastníci informováni elektronickou poštou nebo oznámením na Webu. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách, nebude-li stanoven termín pozdější.

f) omezit a přerušit poskytování služeb v následujících případech

 • V případě existence důvodného podezření, že Účastník zneužívá Síť elektronických komunikací nebo užívá Službu v rozporu se závaznými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy
 • Porušování podmínek smlouvy (neschválená zařízení, uskutečňování obtěžujících volání, rozesílání reklamních zpráv apd.)
 • Nesplnění podmínek nezbytných pro poskytování služby
 • V případě závažných technických nebo provozních důvodů
 • Na základě rozhodnutí soudního nebo správního orgánu

2b). Práva a povinnosti Účastníka

a) řádně užívat zřízených Služeb pouze způsobem, který je v souladu s těmito VP a písemnými pokyny.

b) chránit SIM kartu a zabezpečit PIN a PUK kódem před zneužitím třetí osobou. Vyvarovat se všech protiprávních jednání např. využívání GSM brány (zařízení, které umožní propojení hovorů z jiné sítě do mobilní sítě a naopak). V případě ztráty nebo odcizení SIM karty provést její blokaci v zákaznické samoobsluze na www.BTSmobil.cz nebo bez zbytečného prodlení   informovat písemně a na čísle (viz. www.BTSmobil.cz). SIM karta bude zákazníkovi vyměněna, pokud prokáže, že byl jejím oprávněným uživatelem. Výměna SIM karty je zpoplatněna částkou dle aktuálního ceníku.

c) uhradit Poskytovateli v plné výši pokuty a jiné sankce, které by byly uloženy správním či soudním orgánem v důsledku jednání Účastníka nebo třetí osoby, které Účastník v protiprávním jednání nezabránil.

d) řádně a včas platit za poskytnuté Služby v souladu s VP a to včetně cen za užití sítí smluvních operátorů a za Platební transakce. Účastník je povinen uhradit vyúčtované částky i tehdy, jestliže došlo k užívání Služby jinými uživateli než Účastníkem. V případě neoprávněného užívání Služby jinými uživateli je Účastník povinen uhradit vyúčtované částky, které jsou účtovány až do doby, než Poskytovatel omezí aktivní užívání Služby na základě písemného oznámení Účastníka o zneužití Služby. Poskytovatel omezí aktivní užívání Služby co nejdříve, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od doby převzetí tohoto oznámení.

e) seznámit třetí osobu, které umožní využití Služby, se Smluvními podmínkami a jinými důležitými informacemi. Účastník odpovídá za úkony této osoby při odběru Služeb ve stejném rozsahu, jako kdyby jednal sám.

f) nezneužívat výhody poskytované v rámci tarifu (např. automatické generování hovorů nebo zpráv).

g) nahradit škodu nebo ztrátu, která vznikne Poskytovateli, pokud Účastník používá zařízení, které není schválené podle platných právních předpisů a norem.

h) nepřevádět práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez souhlasu Poskytovatele

ch) Poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za Účastníkem, který je v prodlení s úhradou cen za poskytnuté Služby. Účastník se zavazuje jednat s touto třetí osobou jako s řádně pověřeným inkasujícím zmocněncem Poskytovatele.

3. Reklamace

a) písemně na email: reklamace@btsmobil.cz

b) reklamaci je zákazník oprávněn uplatnit nejpozději jeden týden od poskytnutí služby, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit cenu za poskytnuté služby.

c) BTSmobil má povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od jejího doručení. V případě roamingu nejpozději do dvou měsíců.

d) pokud bude reklamace shledána oprávněnou, budou vráceny zaplacené částky za reklamované služby nejpozději do dvou týdnů formou navýšení kreditu.

4. Ceny a platební podmínky

a) platný ceník je dostupný na Internetových stránkách www.BTSmobil.cz

b) účastník je povinen uhradit za poskytnuté služby cenu za podmínek a ve výši stanovené v ceníku platném v době využití služeb. Ceny za Služby třetích stran Vám BTSmobil účtuje dle podmínek stanovených pro příslušnou Službu třetí strany.

c) minimální dobíjecí kredit činí 300,- Kč. Platnost kreditu je 180 dnů od prvního přihlášení SIM karty, po dobití kreditu v průběhu platnosti původního kreditu se platnost prodlouží o dalších 180 dnů. Uplynutím stanovené doby se kredit považuje za vyčerpaný. V průběhu platnosti kreditu (180 dnů) může zákazník požádat o jeho vrácení žádostí zaslanou na kontaktní e-mail: reklamace@btsmobil.cz. Kredit bude následně vrácen poštovní poukázkou a bude snížen o manipulační poplatek 50 Kč. Bonusový kredit, který se vrací na konci měsíce formou slevy, nemá vliv na dobu platnosti původního kreditu a vždy je přednostně čerpán.

d) služba je poskytována bez omezení do hodnoty kreditu 50 Kč na účtu zákazníka. Následně dojde k blokaci odchozích hovorů, která bude trvat do začátku následujícího měsíce, kdy dojde k oboustranné blokaci sim karty. Pro využívání služby roaming v zóně 1 je nutné navýšit hodnotu kreditu na minimální částku 500 Kč. Pro využívání služby BTSmobil roaming v zóně 2,3 je nutné navýšit hodnotu kreditu na 2000 Kč.

e) služby mohou být přerušeny bez předcházejícího upozornění, pokud dojde k vyčerpání kreditu v průběhu využívání služby. Rozhodující údaj o výši kreditu je zobrazen v účtovacím systému BTSmobil.

f) vyúčtování Služeb bude poskytováno v elektronické formě na základě podané žádosti. Na jednom daňovém dokladu (faktuře) má Poskytovatel právo vyúčtovat platbu za všechny poskytované Služby a za Služby poskytované třetími stranami, pro které Poskytovatel provádí fakturaci.

g) způsoby dobíjení jsou uvedeny na internetových stránkách www.BTSmobil.cz

h) aktuální výši předplaceného kreditu si může zákazník ověřit v internetové samoobsluze.

5. Podávání informací

Pro informace může zákazník volat na číslo (viz. www.btsmobil.cz/zakaznicky-servis) nebo psát na uvedený e-mail: info@btsmobil.cz

6.  Osobní údaje budou zpracovávány s náležitou péčí a podle platných právních předpisů.

7. Závěrečná ustanovení

a) smluvní strany souhlasí s doručováním všech písemností a oznámení písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty nebo faxem, pokud není sjednáno jinak. Za prokázání doručení se považuje písemné potvrzení adresáta nebo pracovníka, o kterém mohl odesílatel důvodně předpokládat, že je oprávněn potvrzovat za adresáta přijetí písemností, potvrzená doručenka, potvrzení faxu s uvedením faxového čísla strany adresáta po odeslání písemnosti faxem nebo potvrzení poštovního serveru adresáta s odkazem na zprávu, kterou odesílatel poslal adresátovi elektronicky.

b) písemnost zaslaná poštou se považuje za doručenou datem uvedeným na doručence, pokud nelze toto datum určit, považuje se za doručenou uplynutím třetího dne od dne, kdy byla podána k poštovní přepravě na adresu druhé Smluvní strany. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla příjemcem vyzvednuta ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne jejího uložení. V případě zasílání faxem nebo elektronickou poštou se považuje den prokazatelného odeslání za den doručení.

c) účastník dává Poskytovateli výslovný souhlas s převodem jeho práv a povinností ze Smlouvy na třetí osobu – nového poskytovatele Služeb .

d) veškeré právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích O sporech mezi Poskytovatelem a Účastníkem rozhoduje Český telekomunikační úřad. Ve věcech, v nichž je příslušný rozhodovat soud, si Poskytovatel a Účastník dohodli místní příslušnost soudu dle sídla Poskytovatele.

8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014